2010/11/01

Cách thức xóa web history

Để tránh mật khẩu và các hoạt động trên mạng của bạn bị lưu giữ lại trên máy. Bạn cần làm như sau:

Nếu dùng Internet Explorer 
  • Trong Internet Explorer,  bạm bấm "Tools" và sau đó "Internet Options.."
  • Bấm "General" và sau đó bấm "Clear History 
  • Bấm "Ok"
Bây giờ người dùng máy sau bạn sẽ không thấy các mật khẩu của bạn hoạt thấy được những trang mạng bạn đã truy cập
  • Bạn cũng nên bấm "Delete Files..." and "Delete Cookies.."
 Nếu dùng Firefox 
  • Trong Mozilla Firefox, bạn  bấm "Tools" và sau đó "Options"
  • Chọn "Privacy"
  • Bạn chọn "Settings"
  • Để xóa tất cả, bạn chọn Browsing history, Download history, Form&Search history, Cookies, Cache, Save passwords...
  • Bấm "Ok"

No comments:

Post a Comment