2012/03/24

Không lưu trữ mật khẩu trong trình duyệt Firefox

Ban Biên Tập No Firewall
Kỹ sư Lê Quang

Sau đây là cách thức để xóa và thiết trí để trình duyệt Firefox không tự động lưu lại mật khẩu.

Các ấn bản 3 của Firefox (3.x)

- Từ menu chính, chọn Tools, Options....

- Trong khung Options, chọn phần Security.
- Tắt hàng Remember passwords for sites
- Tuy nhiên nếu đã lưu trữ các mật khẩu trước đó rồi thì cần phải xóa sạch bằng cách nhấn vào nút Saved Passwords...

- Rồi bấm nút Remove All để xóa tất cả các mật khẩu đã giữ.


- Ngoài ra cần phải xóa sạch mọi chi tiết cá nhân, quá trình lướt mạng, v.v...
- Trở lại Tools, Clear Recent History....

- Chọn Everything
- Đánh dấu chọn xóa tất cả mọi thứ
- Bấm nút Clear Now


Firefox ấn bản từ 4 đến 11 (hoặc mới hơn)

- Bấm vào nút Firefox màu cam ở góc trái bên trên, chọn Options, Options


- Trong khung Options, chọn phần Security
- Tắt hàng Remember passwords for sites
- Tuy nhiên nếu đã lưu trữ các mật khẩu trước đó rồi thì cần phải xóa sạch bằng cách nhấn vào nút Saved Passwords...


- Rồi bấm nút Remove All để xóa tất cả các mật khẩu đã giữ.


- Ngoài ra cần phải xóa sạch mọi chi tiết cá nhân, quá trình lướt mạng, v.v...
- Trở lại Firefox, History, Clear Recent History....


- Chọn Everything
- Đánh dấu chọn xóa tất cả mọi thứ
- Bấm nút Clear Now


Trở lại.

No comments:

Post a Comment