2011/10/08

Cảnh báo: email giả sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS)

Ban Biên Tập No Firewall
2011/10/08

Gần đây có nhiều email giả mạo sở thuế vụ Hoa Kỳ - Internal Revenue Service (IRS) gửi ra thông báo là bạn có vấn đề với hồ sơ thuế má. Email có thể có Subject như: "Tax return", "Your tax return", "We are unable to process your tax return", v.v....

Đây là email giả mạo, lường gạt (phishing). Xin thông báo đến các bạn và đừng bấm vào bất cứ đường dẫn (link/URL) trong email đó.

No comments:

Post a Comment