2011/03/13

Nhu liệu phòng chống mã độc


Nhu liệu thương mại:
Norton
ZoneAlarm
Kaspersky
BitDefender
Nếu bạn không có điều kiện để dùng nhu liệu thương mãi thì nên dùng bộ nhu liệu miễn phí. Tuy nhiên, các nhu liệu miễn khí không có khả năng phòng chống mã độc tốt như các nhu liệu thương mãi nêu trên.

Nhu liệu miễn phí:
Microsoft Security Essentials
Comodo Security suite
AVG
AVAST
Avira


Tài liệu tham khảo để tìm hiểu thêm về mã độc.

No comments:

Post a Comment