2010/09/17

Kẻ hở an ninh trên Flash Player

Adobe vừa thông báo là Flash Player plugin ấn bản 10.1.82.76 và trước đó cho các browser trên Windows và Mac có kẻ hở an ninh mà kẻ gian có thể lợi dụng để xâm nhập vào máy. 

Các bạn cần phải cập nhật Flash Player mới, ấn bản 10.1.85.3. Để download đúng ấn bản của Flash Player xin chọn một trong các link sau đây:

Nếu bạn dùng Firefox browser trên Windows:

Nếu bạn dùng Internet Explorer 8 browser trên Windows:

Nếu bạn dùng Chrome browser trên Windows, bạn không cần download Flash Player update nhưng cần update Chrome lên ấn bản 6.0.472.62.


Bạn có thể đọc thêm chi tiết ở trang http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb10-22.html

Trang download của Adobe Flash Player: http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html

No comments:

Post a Comment