2012/03/21

Lập và điều chỉnh tài khoản trong Windows XP

Ban Biên Tập No Firewall
2012/03/23

Sau đây là hướng dẫn cho cách thức lập và điều chỉnh tài khoản của Windows. Mời bạn tham khảo thêm tại sao cần có tài khoản quản trị riêng và tài khoản thường cho sinh hoạt hàng ngày.

Cách vào nơi quản trị các tài khoản

Tùy theo máy của bạn đang dùng menu kiểu Classic hay kiểu mới mà hình sẽ giống một trong hai cái dưới đây. Bấm nút Start, Settings, Control Panel hoặc bấm nút Start, Control Panel.

Vào trong Control Panel rồi thì bấm icon “User accounts” như hình minh họa dưới đây


Trong phần quản trị các tài khoản bạn sẽ thấy liệt kê tất cả các tài khoản trong máy. Nơi đây cũng là chỗ để mở một tài khoản mới, xóa tài khoản, thay đổi tên/hình ảnh/ loại của tài khoản.


Xem tài khoản thuộc loại gì ?


Để biết tài khoản thuộc loại gì thì vào phần quản trị tài khoản. Bên dưới mỗi icon của tài khoản có cho biết tài khoản đó thuộc loại gì. Computer administrator là loại quản trị. Còn Limited account là loại thường.

Mở một tài khoản mới

Vào trong phần quản trị tài khoản, bấm vào hàng Create a new account.


Sau đó điền vào tên của tài khoản, rồi bấm nút Next

Chọn loại tải khoản: quản trị (Computer administrator) hay loại thường/giới hạn (Limited), rồi bấm nút Create Account.
Sau đó sẽ quay trở lại phần quản trị tài khoản và icon của tài khoản mới được liệt kê nơi đây.


Điều chỉnh lại thể loại của tài khoản

Vào phần quản lý tài khoản, bấm vào icon của tài khoản muốn sửa đổi, bạn sẽ thấy màn ảnh như dưới đây. Bấm vào hàng “Change the account type”


Kế tiếp chọn loại tài khoản: quản trị (Computer administrator) hay loại thường/giới hạn (Limited), rồi bấm nút Change Account Type.

Windows XP Login

Windows XP có hai kiểu login dưới đây. Kiểu 1 liệt kê tất cả các tài khoản trong máy. Muốn dùng tài khoản nào thì bấm vào icon đó. Kiểu 2 thì phải tự tay đánh vào tên (User name) và mật khẩu password).

No comments:

Post a Comment